Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

السبت 27 نوفمبر 2010

previous letter                 next letter                 list of all letters

مرّضتوني وقسّمتوني وحطمتوني ..
ؤ جــايـيـن الــيــوم اتـزورونــي ؟!

مرّضتوني وقسّمتوني وحطمتوني ..
ؤ جــايـيـن الــيــوم اتـزورونــي ؟!

كسّرتوني وقسّمتوني ومرّضتوني وتعبتوني ...
ؤجايين اليوم تزوروني ...

بالله عليكم سيبوني ...
في حالي نبكي خلوني ...

خلّوا ناس أخرين ايجوني ..
بلكي دواء ينفع يعطوني ...
ويداووني ...

فكوني منكم فكوني ..
حطمتوني وضيعتوني وقسمتوني ...
ؤجايين اليوم تزوروني ...

استعبدتوني وكبلتوني ...
ومالفكر الحرّ منعتوني ...
سمّمتوني ..
بهدلتوني ...
مرّضتوني ...
وقسمتوني ..
حطمتوني ...
ؤجايين اليوم اتزوروني ...
وبنفس السمّ تداووني ...

غرقتوني ...
حطمتوني ...
قسمتوني ...
كسرتوني ...
ؤجايين اليوم تزوروني ...
اعطوا الفرصة لناس اخرين ...
مليت منكم مللتوني ...
بهدلتوني وتعبتوني ...

حرام عليكم جننتوني ...
حرام عليكم مرّضتوني ...
بالله عليكم سيبوني ...
حرام عليكم تعبتوني ...
عيب عليكم بهدلتوني .. وحطمتوني ..
وجايين اليوم اتزوروني ...
قولوا شنهو تبّو اتديروا ...
شنهو تبوا؟
تقتلوني؟!

معارضة


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home